MAGBABAOL(farm worker)

poem from prison

Matanlas ang tubig nga atong tunlon

Nga ilawom sa atabay atong makita?

Apan sa tutunlan sa giuhaw dili modaligdig
Samtang dili kuhaon pinaagi sa pagtimba

Mangutana tingali kamo kanako
Unsa kanang malisod sabton

Apan tugob sa kahulogan
Ang kahimtang niya ipananglit ko sa tigmo

Kinsa kanang anak sa adlaw MAGBABAOL SA KAYUTAAN
Lawas, bayhon niya nagkabulingit
Ang iyang sapot nagkagidlay

Apan baya magbabanwag siya sa kangitngit
Ug sa tanang binuhat maglilipay

Apan adunay tawo nga walay balatian

Moyam-id ug mobiaybiay, kon mosangpit ang kabus dili tinggan
Kon makita niya ang lawas nga sa lapuk nagkabulingit
Ug ang iyang sapot nagkagidlay

Unsay bili sa imong SALAPI UG KINAADMAN?
Unsay bili sa mong KAHALANGDON UG KAADUNAHAN?
Kon ang kusog sa kabus
Kanimo ITUNGINA?

Magbabaol pagkapait sa imong kaagi
Apan pagkadako ug kapuslanan sa imong kakugi

Angayan nga ikaw pasidunggan sa tibuok kalibutan
Kay ikaw ang nagbadila sa tinuod K A D A U G A N . . .

Original composer

My grandfather Casimiro Cabalquinto in 1975 Cebu

Edited by Edgardo Sacamay

BANDILA SA KADAUGAN

Nagkasanggumot ang iyang mga bagay

Ang iyang kahimtang ipananglit ko sa tigmo

Kinsa silang mga binilanggo sa BDRC,

Cabawan District, Tagbilaran City

Ikaw ang binilanggo, kriminal nga gikahadlukan

Sinalikway ka niining katilingban

Giantos nimo ang tumang pagtamay sa uban

Nunot sa pagtuo nga mao’y imong kapalaran

Niining hagip-ot nga bilangguan

Katungod ug katungdanan mo kanunayng gidid-an

Alamring tunukon ug rehas nga puthaw mao’y utlanan

Guardyang nagpalibot, pagmatngon ug pagbinuotan

Oras ka masipyat kamatayon mao’y dangatan

Nag-atubang kita ug nagkadaiyang kaso

Adunay nag-ingon nga ang iyang kaso makatarunganon

Apan adunay usa’y nagsulti nga siya biktima sa hut-ong madaugdaogon

Ug sa katawhan sobra kamapahimuslanon

Kita nga binilanggo nga tipik sa atong kasaysayan
Ang matag-us kanato gikan sa hut-ong linupigan
Tungod sa grabeng pagpangilog sa atong kayutaan
Ug pagpangguba sa hut-ong mamumuo ug mga pinuy-anan
Karon na-detain na kita sa BDRC,
Cabawan District, Tagbilaran City

Kaso mo hinulsuli kaigsuonan
Tipik lamang sa mga kasong gimugna
Sa mga BERDUGO NGA MGA MILITAR,
POLICE ug anaa sa KAGAMHANAN

Panganduya ang tinuod nga HUSTISYA
DEMOKRASYA ug KAGAWASAN

Latasa ang bisan unsa nga kalisdanan
Ulai og dugo kon kinahanglan

Susiha ang tinuod nga hinungdan
Susiha ang tagsala niining tanan

Amumaha ug hiusaha ang KATAWHANG LINUPIGAN
Mugnaa ug pandaya ang tinuod nga GOBYERNO SA KATAWHAN

Bulahan kita nga may BROTHERHOOD ORGANIZATION sa BDRC, Bohol Chapter
Sa tanang problema ug suliran atong masandigan

Ampingi ang naangkon ta nga kalambuan ug kauswagan
Kay kini maoy kamatuoran nga BANDILA SA KADAUGAN

Edgardo Sacamay, BDRC

October 2006

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s